องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับ

ทดสอบ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้งเป็นศูนย์ขนาดเล็ก จัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549  โดยผ่านการประชาคมของชาวบ้านผึ้ง หมู่ที่ 4  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ดูแลเด็กทั้งหมด 2 คน 
โดยมีคนประกอบอาหาร 1 คน คือ นางพนมวรรณ สมศิริ   รวมบุคลากร 3 คน
                ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่างจากอำเภอห้วยผึ้ง ประมาณ 9 กิโลเมตร ปัจุบันให้บริการรับเด็กเล็กเข้าอบรมเตรียมความพร้อมและเล่าเรียนตั้งแต่อายุ 2  ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี ที่มีภูมิลำเนาในเขตบริการของตำบลไค้นุ่น หรือเด็กที่คณะกรรมการบริหารศูนย์พิจารณาเห็นชอบให้เข้ารับการพัฒนาเป็นการเฉพาะรายในเขตบริการบ้านผึ้ง หมู่ที่ 4 และนอกเขตบริการ คือ บ้านอุปรี หมู่ที่ 3   มีนักเรียนทั้งหมด 37 คน

ภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้ง
 
                ให้บริการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษากับเด็กในชุมชน โดยจัดให้มีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
 
การจัดการเรียนการสอน
 
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้งจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาล 1 และ 2
 
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ให้กับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งสว่างโพธิ์ไทร ดังนี้
 
                1. จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
                2. จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
                3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย
                4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่ออยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
                6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
                7. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา กระบวนการคิด และแก้ปัญหา
                8. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
                9. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
                10. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ และชุมชนมีส่วนร่วม
                11. จัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาเด็กพิเศษให้มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560
นายก อบต.ไค้นุ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
e-mail
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ท้องถิ่นจังหวัด
ชมรมนิติกร
โยธาไทย
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
ช่อง 5
หนังสือพิิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิิมพ์ไทยรัฐ
ททท
ช่อง5
ช่อง3
คู่มือประชนชน
สสส
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง9
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
OTOP
ติดต่อนายกดำรงค์
กรมส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ